KÖPVILLKOR

1 PRIS

1.1 Belopp

Priset framgår av orderbekräftelsen och anges exklusive mervärdesskatt. Lagstadgad mervärdesskatt utgår med 25 %. 

1.2 Fraktkostnad

Köparen ska erlägga fraktkostnad i enlighet med Orderbekräftelsen och de leveransvillkor och leveranssätt som anges där. 

2 BETALNING

2.1 Tidpunkt för betalning

Betalning ska ske i enlighet med de villkor som framgår av Orderbekräftelsen

2.2 Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta utgår med en årliga räntefot om 24 % vid betalning efter förfallodagen.

3 DELAD ORDER

För det fall någon av artiklarna som Köparen beställt har en avsevärt längre leveranstid än övriga artiklar äger Säljaren rätt att dela upp Köparens order. Vid en sådan delad order behöver Köparen aldrig betala mer än den i Orderbekräftelsen överenskomna frakten.

4 LEVERANS

4.1 Säljarens åtaganden

Säljaren åtar sig att på de villkor som anges i dessa Köpevillkor jämte  Orderbekräftelse leverera de av Köparen beställda varorna till Köparen.

4.2 Leveranssätt

4.3 Leveransadress

För det fall Köparen inte hämtar beställda varor själv ska leverans ske till av Köparen anvisad adress vilken framgår av Orderbekräftelsen

4.4 Leveranstid

Leveranstid bestäms för varje enskild leverans och följer av Orderbekräftelsen

4.5 Leveransförsening

Finner Säljaren att avtalad leveranstid icke kan hållas ska Säljaren genast underrätta Köparen om detta. Sådan underrättelse kommer att ske genom e-post. Har Säljaren underrättat Köparen att leveransförsening föreligger enligt denna punkt ska Säljaren inte anses vara i dröjsmål. Köparen äger inte rätt till skadestånd på grund av leveransförsening. Leveransförsening medför endast den rätt för Köparen som anges i punkt 4.

4.6 Förlängd leveranstid

Om leveransförsening uppstår på grund av någon i punkt 9 angiven omständighet eller på grund av omständighet som är hänförlig till Köparen eller har Säljaren i övrigt lämnat meddelande enligt punkt 4.5 ska leveranstiden förlängas med skälig tid.

4.7 Hävning av avtalet

Om leveranstiden i enlighet med punkt 4.7 har förlängts med mer än [x antal dagar] och har varorna ej levererats vid utgången av denna tid, äger vardera Parten rätt att genom meddelande till den andra Parten häva avtalet såvitt avser försenad leverans.

4.8 Underlåtenhet att mottaga varorna

För det fall Köparen underlåter att mottaga varorna vid överenskommen leveranstidpunkt är Köparen ändock skyldig att erlägga betalning för dessa. Säljaren ska i sådant fall ombesörja lagring av varorna på Köparens risk och bekostnad. Säljaren äger, om Säljaren så önskar, istället rätt att häva köpet.

5 VARORNAS SKICK VID ÖVERLÅTELSE OCH RETUR

5.1 Transportskada

Säljaren står risken för beställd vara fram till dess att Köparen mottagit varan. Vid en synlig transportskada ska Köparen påtala fel omedelbart till chaufför och felet ska noteras på frakthandlingarna. Köparen ska spara fraktsedel och emballage för eventuell besiktning. Vid en dold transportskada, dvs. emballaget är intakt, ska Köparen reklamera felet till Säljaren inom 3 dagar från mottagandet av varan. Vid såväl synligt som dolt fel ska Köparen reklamera felet till Säljarens e-postadress, lager@askoab.se.

5.2 Returer

Inga returer accepteras om inte Säljaren och Köparen har träffat en särskild skriftlig överenskommelse därom. Vid en retur står Köparen risken för returnerad vara fram till dess att Säljaren mottagit varan och fått den i sin besittning.

Vid retur/avbeställning utgörs en avgift på 20% av varans pris + moms.

6 GARANTI, FEL, BRIST OCH REKLAMATION

6.1 Fel eller brist i vara

Fel i levererad vara medför endast den rätt för Köparen som anges nedan. Med fel avses fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Med brist avses att den levererade varan ej överensstämmer med överenskommen kvantitet.

6.2 Reklamation

Säljaren ansvarar endast för fel som förelåg vid tidpunkten för leveransen. Om Köparen vill åberopa att beställd vara är felaktig ska Köparen inom skälig tid/[alt. antal dagar] från upptäckten lämna skriftlig meddelande till Säljaren härom. Sådant meddelande ska lämnas till Säljarens e-postadress, lager@askoab.se. Köparen förlorar rätt att åberopa ett fel som inte reklamerats inom 12 månader från det att Köparen mottog varan. För begagnade varor ansvarar Säljaren endast om varan varit i väsentligt sämre skick än vad Köparen, med hänsyn till varans pris och övriga omständigheter, med fog kunnat förvänta sig. 

Säljarens ansvar

Säljaren ansvarar ej för fel eller brist som orsakats av:

Brister i förvaringen eller hanteringen av varan hos Köparen,

Köparens felaktiga handhavande eller användning av beställd vara, normal försämring av varan, ändringar i varan utförda av Köparen.

6.4 Avhjälpande, om- eller tillläggsleverans

Vid fel eller brist förbinder sig Säljaren att, inom skälig tid från att Säljaren mottagit Köparens reklamation, avhjälpa felet eller att utföra en om- eller tilläggsleverans. Det ankommer på Säljaren att bestämma om den felaktiga varan ska avhjälpas och/eller om- eller tilläggsleverans ska aktualiseras. Om Säljaren avhjälper felet eller företar om- eller tilläggsleverans av varan äger Köparen, med undantag för punkt 7.1 nedan, inte rätt att göra någon annan påföljd gällande mot Säljaren.

Garantiarbeten

Garantiarbeten utförs av Säljaren under helgfria vardagar mellan 07.00 och 16.00. För det fall Köparen väljer att få felet avhjälpt under någon annan tidpunkt, ”jourtjänst”, svarar Säljaren endast för den del av jourtjänsten som motsvarar den normala taxan.

6.5 Hävning

Köparen äger endast häva köpet om felet är väsentligt för Köparen och Säljaren insåg detta och om hävning görs innan avhjälpande eller om- eller tilläggsleverans har skett.

7 SKADESTÅND

7.1 Villkor för skadestånd

Om Säljaren avhjälper felet och/eller vidtar om- eller tilläggsleverans äger Köparen inte rätt att göra någon annan påföljd gällande mot Säljaren. Köparen äger dock rätt till skadestånd om Köparen visar att Säljarens förfarande medfört skada. Om Säljaren är skyldig att utge skadestånd till Köparen ska skadeståndet endast avse sådan skada som Säljaren skäligen kunnat förutse vid tiden för leverans. Skadeståndet uppgår till den skada Köparen visar. Skadeståndet kan dock aldrig komma att överstiga mer än 15 % av det avtalade priset som hänför sig till den del av varan som på grund av felet inte kan tas i avsett bruk. Under inga omständigheter ska Säljaren svara för försäljnings- och produktionsbortfall, personskada, utebliven vinst eller annan indirekt skada, oavsett om den indirekta skadan uppkommit för att begränsa en direkt skada. Säljaren ansvarar endast för personskada såvitt följer av tvingande lagstiftning.

8 SEKRETESS OCH SÄKERHET

En Köpare som lägger en beställning hos Säljaren behöver uppge sina kontaktuppgifter så som namn, organisationsnummer, adress och telefonnummer. För att Säljaren ska kunna fullfölja dess åtaganden gentemot Köparen godkänner Köparen i samband med registrering och beställning godkänner att Säljaren lagrar och använder Köparens kontaktuppgifter i Säljarens verksamhet. I syfte att tillhandahålla bästa tänkbara service dokumenterar Säljaren även all e-postkommunikation. Säljaren kommer inte att lämna ut Köparens kontaktuppgifter till tredje man. För det fall Köparen vill motta Säljarens nyhetsbrev kommer Säljaren att skicka information och produkterbjudanden via e-post. Köparen kan när som helst avboka prenumerationen av nyhetsbrevet. 

9 BEFRIELSEGRUNDER

9.1 Omständigheter utanför Parternas kontroll

Följande omständigheter ska anses utgöra befrielsegrunder, om de inträffar sedan avtalet slutits och hindrar dess fullgörande eller medför att avtalet blir oskäligt betungande: 

9.1.1 Befrielsegrundande omständigheter

a) arbetskonflikt och varje annan omständighet som Parterna inte kan råda över såsom eldsvåda, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantör, som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt.

b) Om Säljaren inte kan fullgöra leveransen utan orimliga kostnader eller insatser med hänsyn till Köparens intresse av att Säljaren fullgör köpet är detta en befrielsegrund som innebär att Köparen inte äger rätt att kräva fullgörelse av köpet.

c) Har Part ej utan dröjsmål underrättat motparten om att sådan omständighet inträffat, som anges i punkt a) eller b) ovan, äger Part ej åberopa denna såsom befrielsegrund. Om befrielsegrund har åberopats äger den hindrade parten, om han begär det, rätt till skälig förlängning av den tid inom vilken han skall fullgöra sin prestation. Kan avtalet ändå inte fullgöras inom skälig tid, varvid dock minst 6 månaders förlängning skall ha medgivits, äger vardera parten skriftligen uppsäga avtalet till den del dess fullgörande hindrats av omständigheter som ovan nämnts. Om den del av avtalet, som uppsagts, står i sådant sammanhang med resten av avtalet, att det skulle medföra en väsentlig olägenhet för den andre parten att delvis stå kvar vid köpet får avtalet uppsägas i sin helhet. Annan påföljd, exempelvis skadestånd, får inte göras gällande när befrielsegrund gäller, oavsett om uppsägning av avtalet sker eller ej.

10 COOKIES

En cookie är en textfil som skickas från en webbsida, t.ex. Asko Webbshop till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Köparens kundvagn när Köparen besöker Säljarens hemsida. Om Köparens webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer Köparen inte ha möjlighet att göra någon beställning på Säljarens hemsida. Ändra i så fall webbläsarens inställningar. Säljaren använder inte cookies i syfte att spara information om Säljaren.

11 ÖVRIGA BESTÄMMELSER

11.1 Rätt att innehålla leverans

Om Köparen blir försatt i konkurs, inleder ackordsförhandling, inställer sina betalningar eller är på sådant obestånd att avtalad köpeskilling inte kan erläggas, äger Säljaren rätt att innehålla leverans till dess betryggande säkerhet ställs. Säljaren äger häva avtalet, helt eller delvis, om inte Köparen ställer sådan säkerhet.

11.2 Äganderättsförbehåll

Avlämnat gods förblir Säljarens egendom intill dess att Köparen erlagt full betalning.

11.3 Jämkning eller ogiltiga villkor

Om något eller några villkor i detta Köpeavtal jämte bilagor skulle jämkas eller befinnas vara ogiltiga ska övriga villkor i detta avtal jämte bilagor fortfarande gälla oförändrade.

12 TVIST

12.1 Tvist med anledning av Köpeavtal jämte bilagor

Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av detta Köpeavtal jämte bilagor och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska avgöras av Göteborgs tingsrätt.